sprawozdania - Terapeuci Domancica - PSTMZD Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Metodą Zdenko Domancica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW
METODĄ ZDENKO DOMANCICA  
za lata 2012 - 2013


Zarząd I kadencji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenko Domancica został wybrany na I a zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu zostały zaakceptowane na II Walnym Zebraniu.
Zarząd I kadencji ukonstytuował się w sposób następujący:
Martyna Fon  Prezes Zarządu.
Witalis Kobus Wiceprezes Zarządu ds. prawnych.
Marek Kryjowski Wiceprezes Zarządu ds. współpracy ze środowiskami medycznymi i szkolenia.
Krzysztof Filapek Członek Zarządu – Skarbnik.
Katarzyna Muszyńska Członek Zarządu – Sekretarz.

W gronie członków Zarządu dokonano następującego podziału zadań:
1.  Prezes:
• Ogólne kierownictwo pracą Stowarzyszenia i jego organów,
• Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach bieżących,
• Nadzór nad realizacją obowiązków statutowych:
- odbywanie posiedzeń Zarządu (§ 28 – raz na 3 miesiące),
- walne zebrania (§ 21 – corocznie sprawozdawcze, raz na 4 lata wyborcze),
- opłacanie składek członkowskich,
• Nadzór nad realizacją Programu działania Stowarzyszenia
• Utrzymywanie kontaktów z terapeutami i kliniką Zdenko Domancica w Słowenii
oraz jego agendami w innych państwach
• Nadzór nad wydawaniem certyfikatów oraz prowadzeniem listy terapeutów,
• Współpraca z jednostkami informacji publicznej,
• Programowanie działalności informacyjno-wydawniczej Stowarzyszenia.

2.  Witalis Kobus – wiceprezes ds. prawnych
• Nadzór nad wypełnianiem przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych,
• Analiza funkcjonowania statutu Stowarzyszenia,
• Prawne warunki i zasady współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami,
• Prawne warunki wykonywania działalności terapeutycznej,
• Współpraca z Sądem Koleżeńskim Stowarzyszenia.

3.  Marek Kryjowski – wiceprezes ds. współpracy ze środowiskami medycznymi i szkolenia
• Prowadzenie spraw współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność podobną
do działalności Stowarzyszenia,
• Określanie zakresu, charakteru, form i tematyki współpracy ze środowiskami
medycyny akademickiej i placówkami opieki zdrowotnej,
• Określanie tematyki i programu szkolenia członków Stowarzyszenia.

4.  Krzysztof Filapek – Członek Zarządu - Skarbnik
• Prowadzenie wszelkich spraw finansowo- rachunkowych i majątkowych Stowarzyszenia ( w tym składki członkowskie),
• Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo- księgowej Stowarzyszenia,
• Współpraca z właściwymi jednostkami państwowymi i samorządowymi w zakresie
spraw finansowych, majątkowych i statystycznych,
• Współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia.

6. Katarzyna Muszyńska – Członek Zarządu - Sekretarz
• Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia ( w tym sprawy członkowskie),
• Prowadzenie spraw organizacji posiedzeń statutowych i innych spotkań organizowanych
przez Stowarzyszenie,
• Współpraca z organem nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.

Na III Walnym Zebraniu podjęto następujące uchwały:
- nr 1 – akceptacji wyboru przez Zarząd Martyny Fon na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
- nr 2 – udzielenia absolutorium dla Zarządu,
- nr 3 – przyjęcie wysokości składek członkowskich i innych opłat,
- nr 4 – przyjęcia procedury nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
- nr 5 – w sprawie prowadzenia obsługi finansowo – księgowej Stowarzyszenia.

Od
2012 r. Zarząd trzykrotnie spotykał się na posiedzeniach, na których omawiane były bieżą-ce sprawy Stowarzyszenia (Biskupice 2 razy)

Aktualny stan prawny Stowarzyszenia:
• KRS nr 0000326635,
• Regon nr 142397562,
• NIP – 5252492821.

W celu uaktualnienia bazy danych o członkach Stowarzyszenia Członek Zarządu - Sekretarz Katarzyna Muszyńska rozsyła e-mailem do zainteresowanych:
- Statut Stowarzyszenia,
- Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
- Kodeks etyczny.

1) Prezes Martyna Fon zaprosiła i zorganizowała przyjazd twórcy metody Zdenko Domancica do Polski. W dniach 26 - 29.09.2013 odbyło się seminarium nauki w hotelu Novotel w Warszawie. Uczestników seminarium nauki I stopnia było 130 osób. W tym samym czasie zorganizowane były terapie (łączna liczba osób uczestniczących w terapii – 90)

2) Prezes Martyna Fon przetłumaczyła książkę prof. Radovana Starca „Leczenie Bioenergią według Metody Zdenko Domancica”. Książka została wydana przez wydawnictwo Nuntius, Rafał Borowski z Gdyni.

3) Wiceprezes Witalis Kobus napisał i wydał książkę „Skuteczne uzdrawianie Metodą Domancica”

4) Na stronie Stowarzyszenia www.terapeucidomancica.pl podawane są informacje o Metodzie Zdenko Domancica, statut Stowarzyszenia, kodeks etyczny, lista terapeutów, informacje o bieżących pracach Stowarzyszenia oraz informacje o terminach i miejscach terapii wykonywanych przez członków Stowarzyszenia w różnych miejscach Polski. W roku 2013 liczba członków poszerzyła się o osoby z innych krajów (Francja). Aktualnie na liście jest 50 członków.

5) W 2013 r. ukazały się trzy artykuły promujące Metodę Zdenko Domancica:

• nr. 8 Nieznany Świat „Fenomen Zdenko Domancica”,
• artykuł w Tygodniku „Gwiazdy Mówią” pt.: „Bioterapeuta naukowiec”.
• nr. 11 Nieznany Świat, artykuł pt. „Jesteśmy tym, co myślimy i czym żyjemy”.

6) Miesięcznik Nieznany Świat przyznał nagrodę honorową dla Zdenko Domancica za 2013 r. za wybitne osiągnięcia na rzecz służby ludzkości.

7) Prezes Martyna Fon zorganizowała w roku 2012 – 6 seminariów wyjazdowych a w roku 2013 – pięć seminariów wyjazdowych na naukę metody Zdenko Domancica (1 i 2 stopnia).

8) Prezes Martyna Fon zorganizowała kursy na czeladnika bioenergoterapii: 2 w roku 2012 i 1 w roku 2013 umożliwiającym tym samym legalną pracą w zawodzie bioenergoterapeuta.

9) Członek Zarządu i skarbnik Krzysztof Filapek w 2012 roku zdał pomyślnie 3 stopień nauki Metody Domancica otrzymując tym samym dyplom terapeuty według Metody Domancica.

10) W październiku 2013 Prezes Martyna Fon ukończyła 4 stopień Metody Domancica na uczelni w Chorwacji.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW
METODĄ ZDENKO DOMANCICA  
za lata 2010 - 2011


Zarząd I kadencji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenko Domancica został wybrany na I a zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu zostały zaakceptowane na II Walnym Zebraniu.
Zarząd I kadencji ukonstytuował się w sposób następujący:
Andrzej Ożóg    Prezes Zarządu.
Witalis Kobus   Wiceprezes Zarządu ds. prawnych.
Martyna Fon   Wiceprezes Zarządu ds. terapeutycznych i współpracy międzynarodowej, rzecznik prasowy Stowarzyszenia.
Marek Kryjowski   Wiceprezes Zarządu ds. współpracy ze środowiskami medycznymi i szkolenia.
Krzysztof Filapek   Członek Zarządu - Skarbnik.
Grzegorz Leszczyński   Członek Zarządu - Sekretarz.

W gronie członków Zarządu dokonano  następującego podziału zadań:
1.    Prezes:
-  Ogólne kierownictwo pracą Stowarzyszenia i jego organów,
-  Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach bieżących,-  Nadzór nad realizacją obowiązków statutowych:
-   odbywanie posiedzeń Zarządu (§ 28 - raz na 3 miesiące),
-   walne zebrania (§ 21 - corocznie sprawozdawcze, raz na 4 lata wyborcze),
-   opłacanie składek członkowskich,
-   Nadzór nad realizacją Programu działania Stowarzyszenia

2.    Witalis Kobus - wiceprezes ds. prawnych
-   Nadzór nad wypełnianiem przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych,
-   Analiza funkcjonowania statutu Stowarzyszenia,
-    Prawne warunki i zasady współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami,
-    Prawne warunki wykonywania działalności terapeutycznej,
-    Współpraca z Sądem Koleżeńskim Stowarzyszenia.

3. Martyna Fon - wiceprezes ds. terapeutycznych i współpracy międzynarodowej, rzecz-nik prasowy Stowarzyszenia
-   Utrzymywanie kontaktów z terapeutami i kliniką Zdenko Domancica w Słowenii oraz jego agendami w innych państwach
-   Nadzór nad wydawaniem certyfikatów oraz prowadzeniem listy terapeutów,
-   Współpraca z jednostkami informacji publicznej,
-   Programowanie działalności informacyjno-wydawniczej Stowarzyszenia.

4.    Marek Kryjowski - wiceprezes ds. współpracy ze środowiskami medycznymi i szkole-nia
-   Prowadzenie spraw współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność podobną do działalności Stowarzyszenia,
-   Określanie zakresu, charakteru, form i tematyki współpracy ze środowiskami medycyny akademickiej i placówkami opieki zdrowotnej,
-   Określanie tematyki i programu szkolenia członków Stowarzyszenia.

5.    Krzysztof Filapek - Członek Zarządu - Skarbnik
-  Prowadzenie wszelkich spraw finansowo- rachunkowych i majątkowych Stowarzyszenia ( w tym składki członkowskie ),
-  Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo- księgowej Stowarzyszenia,
-  Współpraca z właściwymi jednostkami państwowymi i samorządowymi w zakresie spraw finansowych, majątkowych i statystycznych,
- Współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia.

6.   Grzegorz Leszczyński - Członek Zarządu - Sekretarz
-   Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia ( w tym sprawy członkowskie )
-   Prowadzenie spraw organizacji posiedzeń statutowych i innych spotkań organizo-wanych przez Stowarzyszenie,
-   Współpraca z organem nadzoru nad działalnością StowarzyszeniaNa II Walnym Zebraniu w dniu 19.06.2010 r. podjęto następujące uchwały:
-   nr 1 - akceptacji wyboru przez Zarząd Andrzeja Ożoga na Prezesa Zarządu Stowarzy-szenia,
-   nr 2 - udzielenia absolutorium dla Zarządu,
-   nr 3 - przyjęcie wysokości składek członkowskich i innych opłat,
-   nr 4 - przyjęcia procedury nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
-   nr 5 - w sprawie prowadzenia obsługi finansowo - księgowej Stowarzyszenia.

Od 19 czerwca 2010 r. Zarząd trzykrotnie spotykał się na posiedzeniach, na których omawiane były bieżące sprawy Stowarzyszenia.
W dniu 21 czerwca 2010 r. została podpisana umowa z Biurem Rachunkowym DELTA w Raszynie dotycząca obsługi finansowo - księgowej Stowarzyszenia.

W dniu 29 listopada 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało Numer Identyfikacji Podatkowej - 5252492821.

Aktualny stan prawny Stowarzyszenia:
-  KRS nr 0000326635,
-  Regon nr 142397562,
-   NIP - 5252492821.

W celu uaktualnienia bazy danych o członkach Stowarzyszenia Członek Zarządu - Sekretarz Grzegorz Leszczyński rozsyła e-mailem do zainteresowanych:
-   Statut Stowarzyszenia,
-   Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
-   Kodeks etyczny.

Wiceprezes Martyna Fon uruchomiła stronę Stowarzyszenia www.terapeucidomancica.pl oraz pod auspicjami Stowarzyszenia projekt "Klinika Zdrowie" oraz uruchomiła stronę www.klinikazdrowie.pl . Na stronie Stowarzyszenia podawane są informacje o Metodzie Zdenko Domancica, statut Stowarzyszenia, kodeks etyczny, lista terapeutów, informacje o bieżących pracach Stowarzyszenia oraz informacje o terminach i miejscach terapii wykony-wanych przez członków Stowarzyszenia w różnych miejscach Polski.
W ramach projektu "Klinika Zdrowie" organizowane są terapie grupowe wykonywane przez terapeutów rekomendowanych przez Stowarzyszenie.
Dotychczas terapie grupowe w ramach projektu "Klinika Zdrowie" odbywały się w:
-   Pensjonacie "Baciówka" w Równi k/ Ustrzyk Dolnych,
-   Miłomłyn Medical SPA and Vitality oraz
-   Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym w Cedzynie k/Kielc

W 2010 r. nagrany został dokument filmowy o terapiach Metodą Zdenko Domancica w Pol-sce realizowany przez studio Małek Media.
Film ten umieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia i "Klinika Zdrowie".

Dzięki pomocy Mariusza Ostrzyżka zostały przygotowane dwie wersje wzorów certyfikatów potwierdzających udział w seminariach I i II stopnia, z których Zarząd wybrał jedną wersję do stosowania. Certyfikaty zostały wydrukowane i zgodnie z zasadą przyjętą przez Zarząd będą wręczane na Walnym Zebraniu członkom Stowarzyszenia, którzy dokonali ustalonych opłat.

Certyfikaty III stopnia, po wykonywaniu terapii wraz ze Zdenko Domancicem i jego terapeutami w Słowenii i po zdaniu egzaminu, uzyskali członkowie Stowarzyszenia:
-   Martyna Fon,
-   Jacek Kucharczyk.SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW
METODĄ ZDENKO DOMANCICA  
za lata 2009 - 2010


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenka Domancica został wybrany na I Zwy-czajnym Walnym Zebraniu w dniu 13.06.2009 r.
Zarząd I kadencji ukonstytuował się w sposób następujący:
Dariusz Komorowski    Prezes
Witalis Kobus   Wiceprezes
Martyna Fon   Wiceprezes
Marek Kryjowski   Wiceprezes
Krzysztof Filapek   Skarbnik
Grzegorz Leszczyński   Sekretarz

W gronie członków Zarządu dokonano  następującego podziału zadań:
1.    Prezes:

  • Ogólne kierownictwo pracą Stowarzyszenia i jego organów,

  • Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach bieżących,

  • Nadzór nad realizacją obowiązków statutowych: odbywanie posiedzeń Zarządu (§ 28 - raz na 3 miesiące), walne zebrania (§ 21 - corocznie sprawozdawcze, raz na 4 lata wyborcze),  opłacanie składek członkowskich,

  • Nadzór nad realizacją Programu działania Stowarzyszenia


Zarząd przyjął rezygnację Dariusza Komorowskiego z funkcji Prezesa oraz na podstawie § 24, ust. 2 Statutu Stowarzyszenia dokooptował do składu Zarządu Andrzeja Ożoga powierzając mu funkcję Pre-zesa.

Na I Zwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 13.06.2009 r. podjęto następujące uchwały:
-   nr 1 - przyjęcie Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
-   nr 2 - przyjęcie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
-   nr 3 - przyjęcie wysokości składek członkowskich i innych opłat,
-   nr 4 - zatwierdzenie Programu działania Stowarzyszenia na lata 2009 -2010,
-   nr 5 - zatwierdzenie wzorów dokumentów i symboli Stowarzyszenia,
-   nr 6 - zgoda na przystąpienie Stowarzyszenia do Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych.
Aktualny stan prawny Stowarzyszenia:

  • KRS nr 0000326635,

  • Regon nr 142397562,

  • NIP - w trakcie uzyskiwania.


W celu uaktualnienia bazy danych o członkach Stowarzyszenia w kwietniu 2010 r. Sekretarz Grzegorz Leszczyński rozesłał e-mailem do zainteresowanych:
-   Statut Stowarzyszenia,
-   Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
-   Kodeks etyczny.

Wiceprezes Martyna Fon zorganizowała w Pensjonacie "Baciówka" w Równi k/ Ustrzyk Dolnych dwa zloty "Domanciców" (październik 2009 i kwiecień 2010). Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w terapiach oraz doskonalili swoje umiejętności wykonując terapie. Atmosfera podczas zlotów była fan-tastyczna.

Wiceprezes Martyna Fon uruchomiła również pod auspicjami Stowarzyszenia projekt "Klinika Zdrowie", w ramach którego organizowane są terapie grupowe wykonywane przez wybranych terapeutów.
Dotychczas terapie grupowe w ramach tego projektu odbyły się w Pensjonacie "Baciówka" w Równi k/Ustrzyk Dolnych oraz w Hotelu Miłomłyn Zdrój.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego