sprawozdania - Terapeuci Domancica - PSTMZD Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Metodą Zdenko Domancica

Przejdź do treści

Menu główne:

SPRAWOZDANIA

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPUTÓW METODA ZDENKO DOMANCICA W BISKUPICACH W DNIU 21.04.2018.


Walne zebranie rozpoczęto w drugim terminie o godzinie 10:30, w związku z tym zgodnie ze Statutem, bez względu na liczbę obecnych, zebranie jest prawomocne.

1. Otwarcia zebrania dokonała prezes Stowarzyszenia Martyna Fon Zvegelj. Podkreśliła, że na tym zebraniu powinny zapaść ważne decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia.
2. Na przewodniczącego obrad, Prezes zaproponowała Witalisa Kubusa, a na protokolanta Paulinę Drzewień. Propozycja przyjęta jednogłośnie.
3. Przejmując przewodnictwo obrad Witalis Kobus zapoznał zebranych z informacją Zarządu w sprawie aktualnej ilości członków Stowarzyszenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt porządku obrad Walnego Zebrania, który został odpowiednio wcześniej przesłany wszystkim członkom Stowarzyszenia. Porządek obrad poddano pod głosowanie i został on przyjęty jednogłośnie.
5. Role Komisji Uchwał i Wniosków powierzono Protokolantowi.
6. Następnie Prezes Stowarzyszenia, Pani Martyna Fon Zvegelj przedstawiła sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za miniony okres do dnia 20.04.2018r. Sprawozdanie załączone do protokołu (zał.3).
7. Informacja finansowa Skarbnika.

Informację finansową przedstawił Skarbnik Pan Krzysztof Filapek i poinformował, że sprawy finansowe Stowarzyszenia prowadzi profesjonalne biuro rachunkowe i wszystkie rozliczenia są prowadzone prawidłowo, zgodnie z przepisami. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest dobra. Stowarzyszenie dysponuje odpowiednimi środkami na pokrywanie swoich kosztów. W roku ubiegłym (2017) przeznaczono ze środków Stowarzyszenia kwotę 10 000 zł na drugie wydanie książki „Skuteczne Uzdrawianie Metodą Domancica”. Wydanie to zostało poszerzone o sylwetki i zdjęcia terapeutów oraz o nowe przykłady uzdrowienia uzyskane metoda Domancica. Ogólny koszt wydania wyniósł 25 600 zł i pozostałą kwotę (15 600 zł) opłacił autor z własnych środków.

Zgodnie z przyjętymi wcześnie ustaleniami, środki Stowarzyszenia przeznaczano na pokrycie kosztów obecności gości na spotkaniach Stowarzyszenia oraz na bufet kawowy w trakcie tych spotkań. Jednocześnie Skarbnik podkreślił, że Zarząd Stowarzyszenia nigdy nie pobierał żadnych środków z budżetu Stowarzyszanie wykonując swoje zadania całkowicie bezpłatnie.

8. Dyskusja.
W dyskusji zabrali głos wszyscy zebrani poruszając problemy dalszego działania Stowarzyszenia. Rozważano ten problem w związku z tym, że na ogólną liczbę 46 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu jest 12 osób. Następnie, Przewodniczący obrad zadał obecnym pytanie kto jest za utrzymaniem bądź rozwiązaniem Stowarzyszenia. 11 osób było za utrzymaniem Stowarzyszenia natomiast 1 osoba (Pani Prezes Martyna Fon Zvegelj) była za rozwiązaniem Stowarzyszenia. Dyskutowano również o innych formach działalności w zakresie upowszechniania Metody Domancica, popularyzowania jej efektów, organizowania spotkań terapeutów i sympatyków oraz prowadzenia stron internetowych Stowarzyszenia, Metody i Terapeutów. Wnioski zgłoszone w dyskusji zostały odnotowane przez protokolanta i zostaną odzwierciedlone w uchwałach. W toku dyskusji zgłaszano różne propozycje dotyczące popularyzacji metody, między innymi w piśmie Nieznany Świat, poprzez uzgodnienia z Redaktorem Naczelnym, oraz wydawanie periodyku Stowarzyszenia omawiającego efekty terapeutyczne i sylwetki terapeutów.

Walne Zgromadzenie podtrzymało decyzję o funkcjonowaniu Ośrodka Terapeutycznego Metody Zdenka Domancica w Biskupicach, w Sokolim Ranczo. Ponadto w dyskusji poruszono sprawę dokonanych uzgodnień przez Krzysztofa Filapka z NTV o nagraniu kilku programów o metodzie.
Kolejnym pomysłem było nagranie dokumentu na wzór tego, który był stworzony na początku działalności w Miłomłynie, uwzględniającego postęp i aktualną sytuację terapeutów oraz pacjentów.
Prezes Martyna Fon Zvegelj zgłosiła sugestię aby w miejsce ewentualnego rozwiązania Stowarzyszenia powołać nieformalną grupę nazwaną np. „Terapeuci i Sympatycy metody Zdenka Domancica”, która przejęłaby formy działania dotychczas stosowane przez Stowarzyszenie (wymianę doświadczeń, spotkania i inne).

Następnie w toku dyskusji przyjęto ustalenie, że należy poinformować wszystkich członków Stowarzyszenia iż składki za rok bieżący (2018) należy opłacić do końca maja br. Natomiast za przyszłe lata, składki powinny być opłacane do końca pierwszego kwartału (marzec).

Walne Zgromadzenie ustaliło , aby zwrócić się do wszystkich Członków Stowarzyszenia o ich stanowisko w sprawie dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia. Każdy z Członków powinien przesłać swoje konkretne, pisemne oświadczenie w tej sprawie. Ponadto Martyna Fon Zvegelj poinformowała, ze uzupełniająco, uruchomi na stronie Stowarzyszenia możliwość przeprowadzenia dyskusji na temat dalszego działania Stowarzyszenia.
9. Określenie sposobu głosowana w wyborach Zarządu i przyjęcie stanowiska walnego Zebrania w sprawie Komisji Rewizyjnej Sądu Koleżeńskiego.

Przewodniczący obrad zaproponował (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami) aby wybory Zarządu odbyły się w głosowaniu jawnym w trybie en bloc. Następnie kierując się wcześniejszymi ustaleniami Przewodniczący zaproponował aby nie dokonywać wyboru Komisji Rewizyjnej z dwóch powodów:
- z braku kandydatów do komisji,
- mając na uwadze fakt, że księgowość i całość spraw finansowych Stowarzyszenia jest prowadzone przez profesjonalne biuro i nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Zaproponował również aby nie dokonywać wyboru Sądu Koleżeńskiego z uwagi na brak potrzeby w tym zakresie. Przebieg działalności od początku ukazał, że nie było ani jednej sprawy wymagającej interwencji Sądu Koleżeńskiego. Przedstawione przez Przewodniczącego Obrad propozycje zostały przyjęte jednogłośnie.

10. Wybory.
Przewodniczący zwrócił się do zebranych o zgłaszanie kandydatur do Zarządu. Poinformował, że zgodnie ze Statutem, Zarząd może liczyć 5 do 7 człondów. Uczestnicy zgłosili następujących kandydatów:
Martyna Fon Zvegelj, Witalis Kobus, Krzysztof Filapek, Paulina Drzewień,
Bartłomiej Filapek, Krystyna Hampeska, Krystyna Rezmer.
Nie wyraził zgody jedynie Krzysztof Filapek.
Ponieważ nie było dalszych kandydatur ustalono, ze Zarząd będzie liczył 6 członków. Przystąpiono do głosowania. Zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, uczestnicy głosowali na cały skład Zarządu. W głosowaniu jawnym Zarząd wybrano jednogłośnie.

11. Ukonstytuowanie się Zarządu.
Po wyborach, Zarząd udał się na pierwsze posiedzenie w celu ukonstytuowania się. W wyniku obrad pierwszego posiedzenia Zarząd ukonstytuował się
w następujący sposób:
Prezes - Martyna Fon Zvegelj
Wiceprezesi - Witalis Kobus, Krystyna Hampeska, Krystyna Rezmer
Sekretarz - Paulina Drzewień
Skarbnik - Bartłomiej Filapek
Po zakończeniu posiedzenia Zarządu, Prezes Martyna Fon Zvegelj poinformowała zebranych o wynikach posiedzenia.

12. Projekt zmiany Statutu Stowarzyszenia.
Przewodniczący zaproponował aby dokonać zmiany Statutu w kwestii dotyczącej siedziby Stowarzyszenia, ponieważ z dotychczasowym miejscem siedziby nie łączą Stowarzyszenia żadne merytoryczne względy, a szereg spraw przeniesionych zostało do Sokolego Rancza w Biskupicach. Uchwała w tej sprawie będzie przedstawiona w następnych punktach.

13. Sprawozdanie protokolanta w sprawie zgłoszonych wniosków.
Protokolant Paulina Drzewień przedstawiła zgłoszone w dyskusji konkretne wnioski. Zebranie ustaliło, że wnioski powinny znaleźć miejsce w Uchwale.
14. Przyjęcie Uchwał.
Następnie przystąpiono do głosowania Uchwał.
a. Uchwały w sprawie absolutorium.
b. Uchwały w sprawie programu działania i zgłoszonych wniosków.
c. Uchwały w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia.
d. Uchwały w sprawie aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
Wszystkie Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

15. Wolne wnioski.
Przewodniczący poinformował zebranych, że zaproszono na obecne spotkanie Stowarzyszenia Panią Weronikę Dąbrowską, specjalistkę w zakresie „rozmów z drzewami”, autorkę książek w tym zakresie i osobę prowadzącą kursy
i warsztaty w omawianych sprawach.

16. Zakończenie walnego Zebrania PSTMZD.
Przewodniczący obrad przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu Prezesowi - Pani Martnie Fon Zvegelj. Kończąc walne Zebranie Pani Prezes podziękowała wszystkim obecnym za bardzo aktywny udział w posiedzeniu i przekazała wszystkim życzenia dalszych efektów działalności. Na zakończenie Pani Prezes poinformowała, ze oczekiwany jest przyjazd Zdenka Domacica do Warszawy we wrześniu 2018, gdzie będzie prowadził seminarium II stopnia.

Przewodniczący Obrad Witalis Kobus Protokolant Paulina Drzewień
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW
METODĄ ZDENKO DOMANCICA  
za lata 2012 - 2013


Zarząd I kadencji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenko Domancica został wybrany na I a zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu zostały zaakceptowane na II Walnym Zebraniu.
Zarząd I kadencji ukonstytuował się w sposób następujący:
Martyna Fon  Prezes Zarządu.
Witalis Kobus Wiceprezes Zarządu ds. prawnych.
Marek Kryjowski Wiceprezes Zarządu ds. współpracy ze środowiskami medycznymi i szkolenia.
Krzysztof Filapek Członek Zarządu – Skarbnik.
Katarzyna Muszyńska Członek Zarządu – Sekretarz.

W gronie członków Zarządu dokonano następującego podziału zadań:
1.  Prezes:
• Ogólne kierownictwo pracą Stowarzyszenia i jego organów,
• Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach bieżących,
• Nadzór nad realizacją obowiązków statutowych:
- odbywanie posiedzeń Zarządu (§ 28 – raz na 3 miesiące),
- walne zebrania (§ 21 – corocznie sprawozdawcze, raz na 4 lata wyborcze),
- opłacanie składek członkowskich,
• Nadzór nad realizacją Programu działania Stowarzyszenia
• Utrzymywanie kontaktów z terapeutami i kliniką Zdenko Domancica w Słowenii
oraz jego agendami w innych państwach
• Nadzór nad wydawaniem certyfikatów oraz prowadzeniem listy terapeutów,
• Współpraca z jednostkami informacji publicznej,
• Programowanie działalności informacyjno-wydawniczej Stowarzyszenia.

2.  Witalis Kobus – wiceprezes ds. prawnych
• Nadzór nad wypełnianiem przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych,
• Analiza funkcjonowania statutu Stowarzyszenia,
• Prawne warunki i zasady współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami,
• Prawne warunki wykonywania działalności terapeutycznej,
• Współpraca z Sądem Koleżeńskim Stowarzyszenia.

3.  Marek Kryjowski – wiceprezes ds. współpracy ze środowiskami medycznymi i szkolenia
• Prowadzenie spraw współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność podobną
do działalności Stowarzyszenia,
• Określanie zakresu, charakteru, form i tematyki współpracy ze środowiskami
medycyny akademickiej i placówkami opieki zdrowotnej,
• Określanie tematyki i programu szkolenia członków Stowarzyszenia.

4.  Krzysztof Filapek – Członek Zarządu - Skarbnik
• Prowadzenie wszelkich spraw finansowo- rachunkowych i majątkowych Stowarzyszenia ( w tym składki członkowskie),
• Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo- księgowej Stowarzyszenia,
• Współpraca z właściwymi jednostkami państwowymi i samorządowymi w zakresie
spraw finansowych, majątkowych i statystycznych,
• Współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia.

6. Katarzyna Muszyńska – Członek Zarządu - Sekretarz
• Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia ( w tym sprawy członkowskie),
• Prowadzenie spraw organizacji posiedzeń statutowych i innych spotkań organizowanych
przez Stowarzyszenie,
• Współpraca z organem nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.

Na III Walnym Zebraniu podjęto następujące uchwały:
- nr 1 – akceptacji wyboru przez Zarząd Martyny Fon na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
- nr 2 – udzielenia absolutorium dla Zarządu,
- nr 3 – przyjęcie wysokości składek członkowskich i innych opłat,
- nr 4 – przyjęcia procedury nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
- nr 5 – w sprawie prowadzenia obsługi finansowo – księgowej Stowarzyszenia.

Od
2012 r. Zarząd trzykrotnie spotykał się na posiedzeniach, na których omawiane były bieżą-ce sprawy Stowarzyszenia (Biskupice 2 razy)

Aktualny stan prawny Stowarzyszenia:
• KRS nr 0000326635,
• Regon nr 142397562,
• NIP – 5252492821.

W celu uaktualnienia bazy danych o członkach Stowarzyszenia Członek Zarządu - Sekretarz Katarzyna Muszyńska rozsyła e-mailem do zainteresowanych:
- Statut Stowarzyszenia,
- Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
- Kodeks etyczny.

1) Prezes Martyna Fon zaprosiła i zorganizowała przyjazd twórcy metody Zdenko Domancica do Polski. W dniach 26 - 29.09.2013 odbyło się seminarium nauki w hotelu Novotel w Warszawie. Uczestników seminarium nauki I stopnia było 130 osób. W tym samym czasie zorganizowane były terapie (łączna liczba osób uczestniczących w terapii – 90)

2) Prezes Martyna Fon przetłumaczyła książkę prof. Radovana Starca „Leczenie Bioenergią według Metody Zdenko Domancica”. Książka została wydana przez wydawnictwo Nuntius, Rafał Borowski z Gdyni.

3) Wiceprezes Witalis Kobus napisał i wydał książkę „Skuteczne uzdrawianie Metodą Domancica”

4) Na stronie Stowarzyszenia www.terapeucidomancica.pl podawane są informacje o Metodzie Zdenko Domancica, statut Stowarzyszenia, kodeks etyczny, lista terapeutów, informacje o bieżących pracach Stowarzyszenia oraz informacje o terminach i miejscach terapii wykonywanych przez członków Stowarzyszenia w różnych miejscach Polski. W roku 2013 liczba członków poszerzyła się o osoby z innych krajów (Francja). Aktualnie na liście jest 50 członków.

5) W 2013 r. ukazały się trzy artykuły promujące Metodę Zdenko Domancica:

• nr. 8 Nieznany Świat „Fenomen Zdenko Domancica”,
• artykuł w Tygodniku „Gwiazdy Mówią” pt.: „Bioterapeuta naukowiec”.
• nr. 11 Nieznany Świat, artykuł pt. „Jesteśmy tym, co myślimy i czym żyjemy”.

6) Miesięcznik Nieznany Świat przyznał nagrodę honorową dla Zdenko Domancica za 2013 r. za wybitne osiągnięcia na rzecz służby ludzkości.

7) Prezes Martyna Fon zorganizowała w roku 2012 – 6 seminariów wyjazdowych a w roku 2013 – pięć seminariów wyjazdowych na naukę metody Zdenko Domancica (1 i 2 stopnia).

8) Prezes Martyna Fon zorganizowała kursy na czeladnika bioenergoterapii: 2 w roku 2012 i 1 w roku 2013 umożliwiającym tym samym legalną pracą w zawodzie bioenergoterapeuta.

9) Członek Zarządu i skarbnik Krzysztof Filapek w 2012 roku zdał pomyślnie 3 stopień nauki Metody Domancica otrzymując tym samym dyplom terapeuty według Metody Domancica.

10) W październiku 2013 Prezes Martyna Fon ukończyła 4 stopień Metody Domancica na uczelni w Chorwacji.

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW
METODĄ ZDENKO DOMANCICA  
za lata 2010 - 2011


Zarząd I kadencji Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenko Domancica został wybrany na I a zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu zostały zaakceptowane na II Walnym Zebraniu.
Zarząd I kadencji ukonstytuował się w sposób następujący:
Andrzej Ożóg    Prezes Zarządu.
Witalis Kobus   Wiceprezes Zarządu ds. prawnych.
Martyna Fon   Wiceprezes Zarządu ds. terapeutycznych i współpracy międzynarodowej, rzecznik prasowy Stowarzyszenia.
Marek Kryjowski   Wiceprezes Zarządu ds. współpracy ze środowiskami medycznymi i szkolenia.
Krzysztof Filapek   Członek Zarządu - Skarbnik.
Grzegorz Leszczyński   Członek Zarządu - Sekretarz.

W gronie członków Zarządu dokonano  następującego podziału zadań:
1.    Prezes:
-  Ogólne kierownictwo pracą Stowarzyszenia i jego organów,
-  Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach bieżących,-  Nadzór nad realizacją obowiązków statutowych:
-   odbywanie posiedzeń Zarządu (§ 28 - raz na 3 miesiące),
-   walne zebrania (§ 21 - corocznie sprawozdawcze, raz na 4 lata wyborcze),
-   opłacanie składek członkowskich,
-   Nadzór nad realizacją Programu działania Stowarzyszenia

2.    Witalis Kobus - wiceprezes ds. prawnych
-   Nadzór nad wypełnianiem przez Stowarzyszenie obowiązków prawnych,
-   Analiza funkcjonowania statutu Stowarzyszenia,
-    Prawne warunki i zasady współpracy Stowarzyszenia z innymi podmiotami,
-    Prawne warunki wykonywania działalności terapeutycznej,
-    Współpraca z Sądem Koleżeńskim Stowarzyszenia.

3. Martyna Fon - wiceprezes ds. terapeutycznych i współpracy międzynarodowej, rzecz-nik prasowy Stowarzyszenia
-   Utrzymywanie kontaktów z terapeutami i kliniką Zdenko Domancica w Słowenii oraz jego agendami w innych państwach
-   Nadzór nad wydawaniem certyfikatów oraz prowadzeniem listy terapeutów,
-   Współpraca z jednostkami informacji publicznej,
-   Programowanie działalności informacyjno-wydawniczej Stowarzyszenia.

4.    Marek Kryjowski - wiceprezes ds. współpracy ze środowiskami medycznymi i szkole-nia
-   Prowadzenie spraw współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność podobną do działalności Stowarzyszenia,
-   Określanie zakresu, charakteru, form i tematyki współpracy ze środowiskami medycyny akademickiej i placówkami opieki zdrowotnej,
-   Określanie tematyki i programu szkolenia członków Stowarzyszenia.

5.    Krzysztof Filapek - Członek Zarządu - Skarbnik
-  Prowadzenie wszelkich spraw finansowo- rachunkowych i majątkowych Stowarzyszenia ( w tym składki członkowskie ),
-  Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji finansowo- księgowej Stowarzyszenia,
-  Współpraca z właściwymi jednostkami państwowymi i samorządowymi w zakresie spraw finansowych, majątkowych i statystycznych,
- Współpraca z Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia.

6.   Grzegorz Leszczyński - Członek Zarządu - Sekretarz
-   Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia ( w tym sprawy członkowskie )
-   Prowadzenie spraw organizacji posiedzeń statutowych i innych spotkań organizo-wanych przez Stowarzyszenie,
-   Współpraca z organem nadzoru nad działalnością StowarzyszeniaNa II Walnym Zebraniu w dniu 19.06.2010 r. podjęto następujące uchwały:
-   nr 1 - akceptacji wyboru przez Zarząd Andrzeja Ożoga na Prezesa Zarządu Stowarzy-szenia,
-   nr 2 - udzielenia absolutorium dla Zarządu,
-   nr 3 - przyjęcie wysokości składek członkowskich i innych opłat,
-   nr 4 - przyjęcia procedury nadawania godności Członka Honorowego Stowarzyszenia,
-   nr 5 - w sprawie prowadzenia obsługi finansowo - księgowej Stowarzyszenia.

Od 19 czerwca 2010 r. Zarząd trzykrotnie spotykał się na posiedzeniach, na których omawiane były bieżące sprawy Stowarzyszenia.
W dniu 21 czerwca 2010 r. została podpisana umowa z Biurem Rachunkowym DELTA w Raszynie dotycząca obsługi finansowo - księgowej Stowarzyszenia.

W dniu 29 listopada 2010 r. Stowarzyszenie otrzymało Numer Identyfikacji Podatkowej - 5252492821.

Aktualny stan prawny Stowarzyszenia:
-  KRS nr 0000326635,
-  Regon nr 142397562,
-   NIP - 5252492821.

W celu uaktualnienia bazy danych o członkach Stowarzyszenia Członek Zarządu - Sekretarz Grzegorz Leszczyński rozsyła e-mailem do zainteresowanych:
-   Statut Stowarzyszenia,
-   Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
-   Kodeks etyczny.

Wiceprezes Martyna Fon uruchomiła stronę Stowarzyszenia www.terapeucidomancica.pl oraz pod auspicjami Stowarzyszenia projekt "Klinika Zdrowie" oraz uruchomiła stronę www.klinikazdrowie.pl . Na stronie Stowarzyszenia podawane są informacje o Metodzie Zdenko Domancica, statut Stowarzyszenia, kodeks etyczny, lista terapeutów, informacje o bieżących pracach Stowarzyszenia oraz informacje o terminach i miejscach terapii wykony-wanych przez członków Stowarzyszenia w różnych miejscach Polski.
W ramach projektu "Klinika Zdrowie" organizowane są terapie grupowe wykonywane przez terapeutów rekomendowanych przez Stowarzyszenie.
Dotychczas terapie grupowe w ramach projektu "Klinika Zdrowie" odbywały się w:
-   Pensjonacie "Baciówka" w Równi k/ Ustrzyk Dolnych,
-   Miłomłyn Medical SPA and Vitality oraz
-   Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym w Cedzynie k/Kielc

W 2010 r. nagrany został dokument filmowy o terapiach Metodą Zdenko Domancica w Pol-sce realizowany przez studio Małek Media.
Film ten umieszczony jest na stronie internetowej Stowarzyszenia i "Klinika Zdrowie".

Dzięki pomocy Mariusza Ostrzyżka zostały przygotowane dwie wersje wzorów certyfikatów potwierdzających udział w seminariach I i II stopnia, z których Zarząd wybrał jedną wersję do stosowania. Certyfikaty zostały wydrukowane i zgodnie z zasadą przyjętą przez Zarząd będą wręczane na Walnym Zebraniu członkom Stowarzyszenia, którzy dokonali ustalonych opłat.

Certyfikaty III stopnia, po wykonywaniu terapii wraz ze Zdenko Domancicem i jego terapeutami w Słowenii i po zdaniu egzaminu, uzyskali członkowie Stowarzyszenia:
-   Martyna Fon,
-   Jacek Kucharczyk.SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZARZĄDU  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW
METODĄ ZDENKO DOMANCICA  
za lata 2009 - 2010


Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metodą Zdenka Domancica został wybrany na I Zwy-czajnym Walnym Zebraniu w dniu 13.06.2009 r.
Zarząd I kadencji ukonstytuował się w sposób następujący:
Dariusz Komorowski    Prezes
Witalis Kobus   Wiceprezes
Martyna Fon   Wiceprezes
Marek Kryjowski   Wiceprezes
Krzysztof Filapek   Skarbnik
Grzegorz Leszczyński   Sekretarz

W gronie członków Zarządu dokonano  następującego podziału zadań:
1.    Prezes:

  • Ogólne kierownictwo pracą Stowarzyszenia i jego organów,

  • Reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach bieżących,

  • Nadzór nad realizacją obowiązków statutowych: odbywanie posiedzeń Zarządu (§ 28 - raz na 3 miesiące), walne zebrania (§ 21 - corocznie sprawozdawcze, raz na 4 lata wyborcze),  opłacanie składek członkowskich,

  • Nadzór nad realizacją Programu działania Stowarzyszenia


Zarząd przyjął rezygnację Dariusza Komorowskiego z funkcji Prezesa oraz na podstawie § 24, ust. 2 Statutu Stowarzyszenia dokooptował do składu Zarządu Andrzeja Ożoga powierzając mu funkcję Pre-zesa.

Na I Zwyczajnym Walnym Zebraniu w dniu 13.06.2009 r. podjęto następujące uchwały:
-   nr 1 - przyjęcie Regulaminu Komisji Rewizyjnej,
-   nr 2 - przyjęcie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego,
-   nr 3 - przyjęcie wysokości składek członkowskich i innych opłat,
-   nr 4 - zatwierdzenie Programu działania Stowarzyszenia na lata 2009 -2010,
-   nr 5 - zatwierdzenie wzorów dokumentów i symboli Stowarzyszenia,
-   nr 6 - zgoda na przystąpienie Stowarzyszenia do Federacji Stowarzyszeń Radiestezyjnych.
Aktualny stan prawny Stowarzyszenia:

  • KRS nr 0000326635,

  • Regon nr 142397562,

  • NIP - w trakcie uzyskiwania.


W celu uaktualnienia bazy danych o członkach Stowarzyszenia w kwietniu 2010 r. Sekretarz Grzegorz Leszczyński rozesłał e-mailem do zainteresowanych:
-   Statut Stowarzyszenia,
-   Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
-   Kodeks etyczny.

Wiceprezes Martyna Fon zorganizowała w Pensjonacie "Baciówka" w Równi k/ Ustrzyk Dolnych dwa zloty "Domanciców" (październik 2009 i kwiecień 2010). Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w terapiach oraz doskonalili swoje umiejętności wykonując terapie. Atmosfera podczas zlotów była fan-tastyczna.

Wiceprezes Martyna Fon uruchomiła również pod auspicjami Stowarzyszenia projekt "Klinika Zdrowie", w ramach którego organizowane są terapie grupowe wykonywane przez wybranych terapeutów.
Dotychczas terapie grupowe w ramach tego projektu odbyły się w Pensjonacie "Baciówka" w Równi k/Ustrzyk Dolnych oraz w Hotelu Miłomłyn Zdrój.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego